Divizioni për arsim profesional dhe për të rritur

U.D. Udhëheqëse e Divizionit për arsim dhe aftësim profesional dhe arsimi për të rritur 
Ryve Prekorogja
ryve.prekorogja@rks-gov.net
tel: 038 213 345

Zyrtar për drejtimet grafike, kulturë;
Abdurrahman Simnica

abdurrahman.simnica@rks-gov.net
038 212 674 

Zyrtar për drejtime teknike
Agim Bytyqi
+ 377 (0) 44 218 457 

Zyrtar për arsimin tërëjetësor
Radica Berishaj
radica.berishaj@rks-gov.net
038 200 20 132

Zyrtar për arsimin jo-formal
Aferdita Jaha
aferdita.jaha@rks-gov.net
038 200 20 131 

Udhëheqës qendra kosovare e firmave ushtrimore 
Veton Alihadri
veton.alihajdari@rks-gov.net
038 211 413 
+ 377 (0) 44 600 518