Divizioni për arsim me nevoja të veçanta

Divizioni për arsimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në fushëveprimin e saj përfshin hartimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave për:

 • Nxënësit me aftësi të kufizuara dhe me vështirësi në të nxënë
 • Fëmijët/nxënësit e fëmijëve/nënësve me aftësi të jashtëzakonshme, dhunti dhe talente të veçanta në fusha akademike kreative dhe artistike.
   
 1.  Stafi i Divizionit
   
 2. Publikime dhe dokumente për fëmijët/nxënësit me aftësi të kufizuara dhe me vështirësi në të nxënë.
   
 3. Publikime dhe dokumente Fëmijët/nxënësit e fëmijëve/nxënësve me aftësi të jashtëzakonshme, dhunti dhe talente të veçanta në fusha akademike kreative dhe artistike.