Agjencia Austriake Për Zhvillim

 • Titulli i projektit- ECONET- Rrjeti i Firmave Trajnuese 2010-2013

  Pershkrimi

  Studentët themelojnë firma praktikë, që operojnë në baza vortuale, por që simulojnë një mjedis real biznesi. përvec njohurive të shtuara për studentët, promovohet edhe puna në ekip....

  Nën-Sektori

  AAP Arsimi dhe Aftësimi Profesional (AAP)

  Vlera e projektit në €: 400 000

  Data e fillimit: 04/01/2010

  Data e përfundimit: 31/12/2013

 • Qasje treja për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie (Ministria Federale Përe Arsim, Arte, dhe Kulturë)

  Pershkrimi

  MASHT ka kërkuar zbatimin e një kursi për "mënyrat e reja të të mësuarit dhe mësimdhënies", të bazuara në nësimdhënien individudale. Nga shtatori 2009, projekti është implementuar me participimin e 16 mësimdhënësve dhe 2 drejtorëve të qendrave Didaktike....

  Nën-Sektori

  Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve (ZHPM)

  Vlera e projektit në €: 1 00 000

  Data e fillimit: 01/12/2006

  Data e përfundimit: 30/07/2010

 • Projekt Multidimensional për Implementimin e në partneriteti institucional në mës të Austrisë dhe Kosovës në fushën e AL

  Përshkrimi

  8 Komponente kryesore të projektit freflektojnë orientimin tematik të përshkruar në Memorandumin e Mirëkuptimit. Kanë për target: 1. zhvillimin institucional, ngritjen e kapaciteteve, këshillimim mbi politikat dhe operacione me qendër në komunitet të Agjencicë Kosovare të Akreditimit (AKA); 2. Zhvillim Institucional dhe operacione me qendër në komunitet mbi mbështetjen e Inovacionit dhe Transfer të Teknologjisë...; 3. Ndërtim Institucional në qendrën kosovare për Arsim të Lartë, Hulumtim dhe Teknologji....

  Nën-Sektori

  Arsimi i Lartë (AL)

  Vlera e projektit në €: 2 860 000

  Data e fillimit: 01/12/2006

  Data e përfundimit: 30/07/2010

 • Mbështetje Reformës në AL

  Përshkrimi

  8 Komponente kryesore të projektit freflektojnë orientimin tematik të përshkruar në Memorandumin e Mirëkuptimit. Kanë për target: 1. zhvillimin institucional, ngritjen e kapaciteteve, këshillimim mbi politikat dhe operacione me qendër në komunitet të Agjencicë Kosovare të Akreditimit (AKA); 2. Zhvillim Institucional dhe operacione me qendër në komunitet mbi mbështetjen e Inovacionit dhe Transfer të Teknologjisë...; 3. Ndërtim Institucional në qendrën kosovare për Arsim të Lartë, Hulumtim dhe Teknologji..

  Nën-Sektori: AL 

  Vlera e projektit në €: 833 300

  Data e fillimit: 01/02/2008

  Data e përfundimit: 30/07/2011

 • Higher KOS - Promovimi i zhvillimit Institucional në AL dhe Kërkim

  Pershkrimi

  Higher KOS- Promovimi i Zhvillimit Institucional në Arsimin e Lartë dhe Kërkimin në Kosovë" kontribuon në mirë finksiocnimin e sistemit të AL dhe kërkimit në linjë me vlerat, praktikat dhe standardet Evropiane. Qëllimi është implementimi i parimeve të Zonës Evropiane të AL (EHEA) në AL kosovar. si dhe integrimin e Kosovës në Zonën Evropiane të Kërkimit (ERA).

  Nën-Sektori: AL

  Vlera e projektit në €: 1 749 500

  Data e fillimit: 15/12/2011

  Data e përfundimit: 14/12/2014

 • Mbështetje me Trajnime për mësues para karierës në nivelin universitar me fokus në IT dhe minoritete; UPZ dhe UM

  Pershkrimi

  Mbështetje me Trajnime për mësues para karierës në nivelin universitar me fokus në IT dhe minoritete; UPZ dhe UM

  Nën-Sektori: ZHPM

  Vlera e projektit në €: 306 000

  Data e fillimit: 12/12/2011

  Data e përfundimit: 15/04/2014

 • Laboratoret e Inovacionit- Lidhja e Rinisë me institucionet publike Kosovare përmes iniciativave të sektorit privat

  Përshkrimi

  Laboratoret e Inovacionit- Lidhja e Rinisë me institucionet publike Kosovare përmes iniciativave të sektorit privat

  Nën-Sektori: Teknologjia e Informimit dhe Komunikimit (TIK)

  Vlera e projektit në €: 500 000

  Data e fillimit:

  Data e përfundimit:

 • Marrëveshja për Fondin e Bashkuar, në mbështetje të zhvillimit të Sektorit të Arsimit në Kosovë

  Pershkrimi

  Është themeluar një Fond i Bashkuar për Sektorin e Edukimit (FBSA) nga një grup i donatorëve në Kosovë, si një mekanizëm i financimit të përbashkët për këta partnerë për ti kanalizuar burimet në mbështetje të mëtutjeshme të sektorit të arsimit. Qëllimi i tij është ravijëzimi i mbështetjes nga jashtë për sektorin, duke përdorur sistemet qeveritare, dhe duke i harmonizuar modalitetet e mbështetjes nga donatorët, me qëllim të uljes së kostove të transakcionit. Qëllimi i projektit është zbatimi në plotni i PSAKut. Përvec Austrisë (ADA), edhe SIDA (e cila e ka udhëhequr grupin punues për sektorin e arsimit) është një financues i garantuar. Gjermania është e involvuar me ekspertizë teknike. Në anën tjetër, MASHT ësjtë përgjegjëse për zbatimin e FBSAsë.

  Nën-Sektori: MASHT

  Vlera e projektit në €: 600000

  Data e fillimit: 2013

  Data e përfundimit: 2016