Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)

 • Programi për Arsim Themelor

  Përshkrimi
  Programi për Arsimin Themelor financohet bashkërisht nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe nga Qeveria e Kosovës. Ky program synon të përmirësojë kapacitetin e shkollave të Kosovës për të pajisur nxënësit e tyre me shkathtësitë e shekullit XXI.
  Qëllim kryesor është përmirësimi i kapacitetit institucional të Qeverisë së Kosovës në sektorin e arsimit dhe përmirësimi i cilësisë së arsimit themelor. Kosova ka nevojë të modernizojë sistemin e saj arsimor në mënyrë që nxënësit të marrin një arsim që shpie drejt punësimit. Qeveria e Kosovës po e adreson këtë sfidë përmes plani strategjik për sektorin e arsimit 2011-2016, në veçanti: decentralizimi i autoritetit drejt shkollave dhe komunave, korniza e re kurrikulare, dhe sistemi i ri i licencimit të mësimdhënësve. 
  USAID-i ka identifikuar fushat kryesore për të mbështetur përpjekjet e Qeverisë së Kosovës në reformën e arsimit dhe për t’u përqendruar në elementet kryesore të cilat i nevojiten Kosovës për të ndërtuar një sistem arsimor për Shekullin XXI. Kur Programi të përfundoi në vitin 2016, do të lerë  pas vetes të arritura të rëndësishme për sistemin arsimor dhe të ardhmen e vendit. Gjatë kësaj periudhe, në partneritet me Qeverinë e Kosovës, Programi për Arsim Themelor do t’i kontribuojë hyrjes së Kosovës në Bashkimin Evropian, arritjes së superioritetit në arsim përmes reformave të cilat kanë nisur tani dhe do t’i mundësojë të rinjve të fitojnë shkathtësitë e nevojshme për të pasur sukses në ekonominë globale. USAID-i dëshiron të përshtat aktivitetet e Programit për Arsim Themelor me objektivat e tij për reformën e arsimit, si dhe me trendet globale në arsim dhe me standardet e BE-së.
  Programi për Arsimin Themelor zbatohet nga FHI 360, në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Qendrën për Arsim të Kosovës (KEC).
  Nën-Sektori: APU
  Vlera e projektit: 
  5.000.000 € (Qeveria e Kosovës)
  9,791,000 $ (USAID)
  Data e fillimit: Gusht 2010
  Data e përfundimit: Korrik 2016

   

   

 • Programi i Lidershipit Transformues

  Përshkrimi

  Programi i bursave Fast Track është iniciuar për shkak të nevojës urgjente për përfituesit e bursave për të filluar programin e masteri në SHBA në vjeshtë semestrin 2013; ndërsa Programi i Lidershipit transformuese është ende në proces. Pasi u bë e qartë se procesi i plotë i prokurimit nuk do të lejojë për studiuesit për të filluar semestrin në vjeshtë, USAID Kosovo vendosi të dërgojë një numër të përfituesve përmes çmimeve të ndryshme në Këshillim Amerikan. Gjithësejë pesë pjesëmarrës do të nisen këtë vitë të ndjekin programet Master në Ekonomi dhe Sundim të Ligjit në SHBA.

  Nën-Sektori: AL

  Vlera e projektit në €: USD 28,000,000.00

  Data e fillimit: 15/04/2013

  Data e përfundimit: 14/04/2019