QEVERIA GJERMANE

 • Ngritja e Kapaciteteve në Arsimin Fillor (CDBE)

  Klienti: Ministria Federale e Gjermanisë për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ), Gjermani 
  Partneri politik: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Kosovë 
  Kohëzgjatja e projektit: 2010 deri 2018 
  Faqja e internetit: http://www.cdbe.info/
  Objektivi 
  Përmirësimi i cilësisë së arsimit fillor.
  Qasja 
  Projekti ndjek një qasje shumë nivelëshe dhe merret me problemet thelbësore në një mënyrë sistematike. Nndërvarshmëritë ekzistuese janë duke u analizuar dhe janë duke u përfshirë në kuadër të strategjisë së intervenimit. MASHT-i dhe gjashtë pilot komunat janë duke zhvilluar dhe pilotuar modelet e zgjidhjeve për fushat problematike të menaxhimit të arsimit, zhvillimit profesional të mësimdhënësve fokusuar në matematikë dhe shkenca natyror, pjesëmarrja e publikut si dhe mbështetja e nxënësve te kthyer nga migrimi me fokus ne minoritetet etnike.  Bazat nga kjo punë përfshijn zhvillimin dhe pilotimin e zgjidhjeve. Bazë për këtë punë është “Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë” (PSAK)  dhe strategjitë nacionale zhvillimore.
  Forcimi i menaxhimit të arsimit 
  Në një proces pjesëmarrës me të gjithë akterët përkatës në sektorin e arsimit, GIZ-CDBE ka mbështetur zhvillimin e Strategjisë së Komunikimit dhe Planin përkatës të veprimit. Strategjia është zhvilluar për të përmirësuar qasjen në informata, transparencë dhe llogaridhënie në sektorin e arsimit.
  Për më tepër, drejtorët e shkollave dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA-të) janë duke u mbështetur në çështjet e menaxhimit të arsimit, të tilla si:

         - Besueshmëria dhe transparenca e të dhënave dhe informatave (SMIA)

         - Programet e inkorporuara të zhvillimit të kapaciteteve në komunikim, menaxhim dhe                        udhëheqje 

         - Forcimi i menaxhimit të shkollave dhe Këshillave Drejtues të Shkollave 

         - Ngritja e vetëdijes lidhur me rëndësinë e gjithëpërfshirjes 

         - Komunitetet e të mësuarit së bashku

      
  Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve (ZHPM) 
  Reforma e zhvillimit profesional të mësimdhënësve është duke u mbështetur në mënyrë gjithëpërfshirëse.

         - Zhvillimi i tregut për ngritjen profesionale të mësimdhënësve 

         - Programet profesionale për ngritjen profesionale të mësimdhënësve (trajnim në përmbajtje lëndore dhe didaktikë në matematikë dhe shkencat natyrore)

         - Mbështetja e sistemit të licencimit për mësimdhënësit 
   

  Mbështetja e temave të orientuara kah e ardhmja për sektorin e arsimit  
  Mbështetje drejt krijimit të temave të reja të ndërthurura në kurrikulë, të tilla si “Edukimi mjedisor” dhe “Orientimi në karrierë”. Është mbështetur gjithashtu diskutimi politik dhe publik i temave në arsim, për shembull ofrimi i trajnimeve për zëdhënës dhe gazetarë, dhënia e shpërblimit të gazetarit apo organizimi i konferencave me tema të orientuara drejt së ardhmes, të tilla si PISA apo “Ekonomia e Arsimit” (përcaktimi i rendit të ditës).

  Efekti – Çka është arritur deri më tani?
  Krijimi i një menaxhimi më të mirë të informatave  
  P.sh.: Përmirësimi i raportimit të SMIA-s: janë trajnuar 224 pjesëtarë të personelit; 
  Ngritja e kapaciteteve në administrimin dhe udhëheqjen e arsimit 
  P.sh.: Strategjia e Komunikimit për Sektorin e Arsimit: një program i harmonizuar i trajnimit është duke u zbatuar për 66 personalitete kyçe të MASHT-it dhe DKA-ve për çështje relevante lidhur me strategjinë mbi përmirësimin në menaxhim, komunikim dhe udhëheqje në të gjitha nivelet;
  Përmirësimi i menaxhimit të shkollës
  P.sh.:  Forcimi i procesit të planifikimit në shkolla: janë trajnuar 474 drejtorë, zëvendës drejtorë dhe mësimdhënës senior të shkollave, >90% e pilot shkollave i kanë zhvilluar dhe janë duke i zbatuar Planet Zhvillimore të Shkollës;
  Zbatimi i komuniteteve të të mësuarit së bashku dhe mekanizmat e të mësuarit përmes kolegëve;
  P.sh.: Përmirësimi i komunikimit dhe menaxhimit: dhjetë “Komunitetet e të mësuarit së bashku”me 43 shkolla janë duke shkëmbyer rregullisht praktikat të përvojat e tyre dhe janë duke përfituar nga të mësuarit e ndërsjellë;
  Zhvillimi profesional i mësimdhënësve
  P.sh.: Ngritja e shkathtësive të specializuara dhe metodologjike të mësimdhënësve përmes zhvillimit të 7 programeve të akredituara trajnuese për matematikë dhe shkenca. Tani: më shumë se 70% prej 1400 mësimdhënësve janë duke zbatuar me sukses metoda të reja në klasat e tyre;
  Ngritja e vetëdijesimit në temat arsimore në Kosovë
  P.sh.: Fuqizimi i përfshirjes së shoqërisë civile: Ngritja e kapaciteteve për zëdhënës dhe gazetarë të arsimit; dhënie të çmimeve në gazetari, publikimi i temave arsimore në shtypin kombëtar është rritur për më shumë se 41%.

   

   

  Trajnimi dhe aftësimi profesional i ofruar në qen 
  Mbështetja e Qendrave të Kompetencës në kuadër të reformave të arsimit dhe aftësimit profesiona në Kosovë


  Mandatuar nga: Ministria Federale e Gjermanisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
  Shteti: Kosovë
  Agjensia udhëheqëse ekzekutive: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)
  Periudha e kohëzgjatjes: 2014 - 2016

  Objektiva 
  drat e kompetencës dhe shkollat tjera profesionale është përmirësuar. 

  Mënyra e veprimit
  Projekti mbështet Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në implementimin e reformave të sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional. Qeveria e Kosovës. Qeveria e Kosovës i kushton rëndësi të veqantë potencialit të zhvillimi të biznesit si dhe krijimit të Agjensioni për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim të të rriturve (AAAPARr). Përmes këtij Agjensioni, projekti do të mbështesë zhvillimin e mëtutjeshëm të qendrave të kompetencës. Në bashkëpunim me sektorin privat, është duke aspiruar themelimin e programeve të arsimit dhe aftësimit profesional të orientuara në kërkesë – në qendrat e kompetencës si dhe në shkollat tjera profesionale që synojnë të bëhen Qendra të kompetencës.  
  Me këtë rast, projekti është duke këshilluar Ministrinë në themelimin e AAAPARr.Përmes masave trajnuese/aftësuese për stafin e Agjensionit, udhëheqësinë si dhe mësimdhënësit/et e shkollës dhe për përfaqësuesit e sektorit publik, projekti është duke i ndërtuar kapacitetet e partnerëve për të marrë përsipër detyrat menaxhuese si dhe për të sjell përmirësime të qëndrueshme në shërbime sipas kërkesës. Projekti është gjithashtu duke asistuar qendrat e kompetencës si dhe shkollat tjera profesionale funksionale në rajone të ndryshme të Kosovës për të zhvilluar kurse trajnimi si dhe shërbime tjera të tregut të punës të orientuara në kërkesë dhe për sektore specifike. 
  Projekti bashkëpunon ngushtë me donatorët tjerë që e mbështesin sistemin e Kosovës për arsim dhe aftësim profesional. MASHT dhe Instituti i Hamburgut për Arsim dhe Aftësim Profesional (HIBB) kanë arritur një marrëveshje për bashkëpunimin e tyre të drejtëpërdrejtë.

  Për më shume informacione mbi shkollat profesionale, aktivitetet dhe ofertat, ju lutem drejtohuni tek ky link duke krijuar një llogari të juajën: www.vetkosovo.org