Divizioni për arsim me nevoja të veçanta

PLANI I VEPRIMIT PËR VITIN 2014 TË DIVIZIONIT PËR ARSIMIN E FËMIJËVE ME NEVOJA TË VEÇANTA
1.       Hartimin e programit për punën bazuar në fusha të aktiviteteve për qendrat burimore që kane nxënës me dëmtime intelektuale dhe të shumëfishta

2.       Trajnimi i mësimdhënësve për arsimin gjithëpërfshirës nga fëmijëria e hershme deri  në asrimin e mesëm të larte

3.       Themelimi, funksionalizimi  dhe zhvillimi  profesional e ekipeve vlerësuese për identifikimin,vlerësimin dhe arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë.

4.       Kualifikimi dhe rikualifikimi i mësuesve për arsimin gjithëpërfshirës.

5.       Monitorimin e zbatimit të Planit Individual të Arsimit në shkolla

6.       Ngritja e kapaciteteve të Qendrave Burimore për ofrimin e përkrahjen sa me profesionale për shkollat e rregullta
hulumtimi sipas fushave të dëmtimeve dhe shërbimet arsimore dhe shëndetësore që ofrohen në Kosovë do të  behet në bashkëpunim me Universitetin e Anadollit-Turqi.  

7.       Organizimi i aktiviteteve për vetëdijesimin e mësuesve,prindërve,drejtorëve dhe shoqërisë për rëndësinë e gjithëpërfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta .

8.        Organizimi i konferencës ndërkombëtare për barazi dhe gjithëpërfshirje në arsim.
ngritja e kapaciteteve të komunave për të përkrahe arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta

9.       Zbatimi i Dokumentit “ Klasifikimi Ndërkombëtar i Aftësisë se Kufizuar KNF ”

10.    Publikimi i materialeve për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës

11.    Bashkëpunim me partner vendor dhe ndërkombëtar për avancimin e arsimit gjithëpërfshirës